Utvecklingsprojekt

Vid Science Park Mjärdevi pågår många olika utvecklingsprojekt för att utveckla ny teknik, nya affärsmodeller – och för att bidra till företagens digitalisering och internationalisering. Projekten drivs av olika aktörer, men alltid i samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Målet är att skapa konkurrenskraft hos företagen i Science Park.

Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio Science parks och inkubatorer och i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital. Läs mer på http://www.växtzon.se

Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag. Visual Sweden är ett Vinnväxt-initiativ som finansieras av Vinnova.

Vision är att storstadsregionen Linköping-Norrköping år 2030 ska vara Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys – i alla former och tillämpningar. 

Visual Sweden är ett led i regionens strategi för smart specialisering, där visualisering och simulering är ett av de prioriterade områdena. Mer om detta och fler vittnesmål finns på webbplatsen http://www.visualsweden.se

East Sweden Evolution

Projektet East Sweden Evolution sätter fokus på digitalisering, internationalisering och styrelsekompetens. 10 unga tillväxtbolag ges möjlighet att genomgå ett program bestående av workshops, coaching samt deltagande på någon av de internationella konferenserna Slush eller Web Summit under 2016 och 2017. Målet är att företagen vid projektets slut ska ha påbörjat en aktivitetsplan för att etablera sig på den internationella marknaden. För de som redan påbörjat denna resa, handlar det om att få kraft och kunskap att ta vidare kliv. Projektet drivs av Mjärdevi Science Park i samarbete med inkubatorn LEAD samt Hyper Island. Projektet pågår under två år och stöds av Tillväxtverket. Läs mer på http://www.eastswedenevolution.se

Sakernas internet

Projektet handlar om att stärka Linköpings kommun, och dess bolag, inom användning av IoT för att öka kvalitet och effektivitet genom att i ett första steg skapa en prototyp inom energieffektivisering för fjärrvärme. Bakom ansökan står Tekniska Verken, Ericsson, gruppen för Energisystem vid Linköpings universitet och Science Park Mjärdevi. Projektet finansieras av Vinnova, och är en del i regeringens Samverkansprogram.

 

Socialt entreprenörskap

Science Park vill skapa en arena för att samla sociala innovatörer med erfarenhet, företag som etablerats nyligen samt studenterna i den universitetsdrivna inkubatorn för socialt företagande. Tillsammans ska vi definiera vilka verktyg och kompetenser de behöver föra att utveckla nya idéer och lösningar, vilka beståndsdelar som finns i ett
s k ”Socialt Makerspace”. Vi vill skapa en community runt socialt företagande och få olika grupper att möta varandra och dela erfarenheter om utveckling av affärsmodeller, finansiering, utveckling av processer mm. Projektet har beviljats medel från Linköpings kommun och kommer att pågå fram till 2018.

Industrins nya digitala värdekedjor

I projektet Industrins nya digitala värdekedjor fokuserar vi på underleverantörer till industriföretag för att stärka dem inom digitalisering med fokus på produktutveckling, marknadsföring och försäljning samt logistik. Syftet är att våra lokala underleverantörer till industrin ska bli mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Projektet leds av SICS EAST och genomförs i samarbete med Norrköping Science Park och Science Park Mjärdevi. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Tidigare projekt

Kartläggning testmiljöer

En kartläggning av testmiljöer kopplat till Region Östergötlands styrkeområden har under sommaren 2016 genomfört. Syftet har varit att få kännedom om vilka testmiljöer som finns inom våra styrkeområden och starka kluster/branscher – och på detta sätt göra dem tillgängliga för fler genom att öka synligheten. En övergripande rapport har tagits fram där ett 70-tal miljöer kartlagts. I ett nästa steg kommer vi komplettera med fördjupade intervjuer om huruvida det saknas testmiljöer – och var vi har/behöver etablera testbäddar.

Målet på kort sikt är att förstudiens resultat ska leda till ett fullskaligt projekt inom kommande utlysningar inom t.ex. Vinnova, Tillväxtverket eller via andra utlysningar. Mål på lång sikt är att de östgötska företagen inom våra branscher ska få tillgång till bra och lättanvända testmiljöer och resurspersoner för att förstärka sitt utvecklingsarbete. Detta leder i sin tur till ökad tillväxt genom att fler idéer utvecklas till prototyper, och att fler prototyper utvecklas till färdiga produkter och affärer. Uppdraget finansierades av Region Östergötland.

Här kan du läsa hela rapporten. 

Urban Mobility

Tillsammans med Lindholmen Science Park och IQ Samhällsbyggnad genomförde Science Park Mjärdevi och Ebbepark under våren att genomföra en förstudie inom Urban Mobility, dvs rörlighet och transporter i framtidens samhälle. Syftet var att se hur dessa tre organisationer skulle kunna samverka inom ramen för detta framöver. Projektet finansierades av Tillväxtverket.

Material

Tillsammans med Sandbacka Park i Sandviken samt Luleå Science Park har Science Park Mjärdevi under våren att genomfört en förstudie om vilka samverkansmöjligheter som finns inom området materialteknik. Projektet finansierades av Tillväxtverket.

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb