Resurser för att hantera Corona från Science Parken

På kort tid har Covid19s spridning tvingat oss att ställa om vår dagliga verksamhet och löpande omvärdera inplanerade aktiviteter och satsningar. Att det även kommer en inbromsning efter en lång period av högkonjunktur och oroande utveckling av oljepriset gör det inte enklare. För de som har genomlevt en lågkonjunktur eller två, vet att det är många och svåra utmaningar att hantera längst med vägen. Där vissa åtgärder är enklare att identifiera och åtgärda än andra.
Vi får heller inte glömma att även i de mest utmanande tiderna finns det möjligheter, som får vi identifiera längs vägen med gemensamma krafter.

Vi på Linköping Science Park har under den senaste tiden lagt mycket tid på att ringa runt och prata med företagsledare i Linköping och regionen. Där responsen har varit sådan att många sitter ensamma i en tuff situation där det krävs mängder med operativa beslut, ofta under hård press av oroliga medarbetare, kunder och en förvirrad omgivning.

 

Erfarna företagsledarna
Vi hör också bland de erfarna företagsledarna hur viktigt det är att ta fram beredskapsplaner och vidta nödvändiga åtgärder snabbt.  Inkomsterna sjunker alltid snabbare än utgifterna i nedgångar, det är endast genom att agera snabbt som man kan parera och bibehålla lönsamheten.
Genom att bedöma kundernas förändrade beteenden och ha någon form av beredskap för kommande förändringar, minskar man risken för att bli överraskade när förändringen kommer. Försök även att se över investeringsplaner och anpassa verksamheten efter en mer långsam tillväxt.

Viktigast av allt

 • Ta fram det ledarskap som ditt team behöver under denna svåra situation och försök stå stabil när det blåser.
 • Försök att bekräfta medarbetarnas oro utan att underblåsa den.
 • När läger är rätt- försök kraftsamla teamet kring att fokusera på möjligheterna och på tiden efter Covid-19, även om det känns långt borta och svårt just nu.

Att kunna tänka om och anpassa verksamheten efter förändrade omständigheter kommer att vara en av de egenskaper som gör att ert företag är rätt rustade när det vänder.

Linköping Science Park vill bistå företag och offentliga aktörer att framtidssäkra verksamheter
Under denna turbulenta period som vi har framför oss vill vi bistå företag och offentliga aktörer genom att arbeta aktivt med att anpassa vårt erbjudande till nya förutsättningar, allt för att ni ska få det mest lämpliga stödet.

Har du tankar eller idéer om hur vi kan vara till nytta, tveka inte att höra av dig till oss.
Vi nås på följande telefon och mail:  https://mjardevi.se/employees/

 

Information om stödåtgärder

Nedan har vi samlat länkar som informerar om olika stödåtgärder som stat och regering initierat samt vad olika företagsstödjande organisationer kan bidra med.
Vi hoppas det kan vara till nytta för er och vi kommer att fortsätta att sammanställa relevant information och skicka ut.


Statliga stöd för att stötta företagen under Corona-krisen

Regeringens stödpaket

Karensdagen slopas, uppskjuten skatt och arbetsgivaravgift för företag och reform kring korttidsarbete är beslut som tagits under den gångna veckan. Staten gör vad de kan för att rädda företagens likviditet under rådande krissituation. Regeringen har även tillsatt en samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet. Anders Ferbe ska inom ramen för uppdraget som samordnare samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet.

Breakit har också gjort en ordentlig genomgång.


Statens stödpaket

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ett krispaket för svenska småföretag för att klara ett besvärligt ekonomiskt läge. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom har regeringen presenterat mer resurser till Almi Företagspartner, ökade låneramar för Svensk Exportkredit samt ökade kreditgarantier för Exportkreditnämnden som också gör det enklare för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig.

I en extra ändringsbudget har regeringen föreslagit att flygföretagen under 2020 ges möjlighet till kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS.

I ännu en extra ändringsbudget har regeringen bland annat föreslagit att:

 • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården
 • karensavdraget slopas
 • berörda statliga myndigheter får tillskott
 • anslaget för smittbärarpenning höjs
 • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
 • företag får likviditetsersättning via skattekonto
 • ett nytt system för korttidspermittering införs

Anders Ferbe har utsetts till regeringens samordnare och ska hålla kontakt med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om hur coronaviruset påverkar olika branscher.


Finansinspektionen och Riksbanken

Finansinspektionen och Riksbanken tar också krafttag för att rädda svenska företag. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljoner kronor till företagen via bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Lånen som ges till bankerna har en rörlig ränta på noll, i linje med reporäntan, och löper under 2 år.

Finansinspektionen har beslutat att sänka kapitalbuffertkravet för bankerna från 2,5 procent ner till 0. Det innebär att ett utrymme på uppemot 900 miljarder kronor öppnas upp för bankerna som de kan låna ut. Åtgärden görs för att se till att kreditförsörjningen fungerar och ska underlätta för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

ALMI

Almi har en viktig roll när konjunkturen är osäker. Tittar vi tillbaka på finanskrisen 2008 så klev ALMI fram och ökade sin utlåning drastiskt och gick in i ännu fler bolag med kapital. Almi finns på 40 kontor runt i landet och alla har nära kontakt med det lokala näringslivet. ALMI kommer att fortsätta sin utlåning och förhoppningsvis öka den successivt. Det är inte helt osannolikt att extra pengar kan allokeras till ALMI för att ge krislån. Om vissa branscher drabbas kan särskilda program för dem skapas. Håll koll på ALMIs hemsida.

ALMI fick under fredagen det förväntade tillskottet för att kunna utöka långivningen, när regeringen på fredagen 20/3 sköt till 125 miljarder för ett nytt SME-program. ALMI planerar att resursförstärka på kreditsidan.
Från Science parks och inkubatorer har vi erbjudit vår hjälp i att screena och verifiera bolag.

Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova har en utlysning med anledning av krisen.

Företagsfrämjande organisationer


Östsvenska Handelskammaren:

Östsvenska handelskammaren är regionens största affärsnätverk med ca 900 medlemmar. Handelskammaren jobbar aktivt med corona-frågan tillsammans med övriga handelskammare i Sverige. Förra veckan genomfördes en undersökning bland de östgötska företagen om hur corona påverkat deras verksamheter.


Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. På företagarna jobbas det aktivt med corona-frågan, och har ställt samman en lista på åtgärder som de vill att regeringen ska genomföra för att stötta företagen.


Svenskt Näringsliv

Företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Svenskt Näringsliv jobbar för att stötta företagen under corona-situationen.

Välkommet krispaket

Enkäter, utlysningar och upprop

 

 • Tillväxtverket följer utvecklingen hos startup-bolagen genom löpande enkätutvärderingar, på följande länk , som vi spridit bland våra bolag.
 • Entreprenörskapsforum har öppnat en utlysning om goda idéer för ekonomisk återhämtning efter Covid-19. Följ länken.
 • Norrsken och DI gör gemensam sak och efterlyser idéer som kan dämpa effekterna av Corona. Miljonbelopp finns att söka. Följ länken.
 • Vinnova har en utlysning om medicinska innovationer för att stoppa Corona-viruset spridning. Följ länken.

 

Näringsliv och tillväxt Linköping
Näringsliv och tillväxt har en telefonlinje för företag som har frågor som uppstår med anledning av den påverkan som Coronaviruset har på näringslivet.
013-20 61 00
Företagsservice


Videomöten, event, podcast och inspelade pitchar 

Vi tittar på vilka tekniska lösningar som det finns och vilka möjligheter det finns för att förändra möten, event och kommunikation till att bli digitala.

 • Vi kommer att sätta upp en podcaststudio på Creactive: Inom kort kommer vi kunna presentera en podcast där företagsledare delar med sig av erfarenheter, tips, ideér och kunskap.
 •  Vi skapar en studio på Creactive där ni som företag kan spela in era pitcher och dragningar.


Creactive

Linköping Science Park arrangerar en stor mängd event och mötet. Tillsammans med partners och i egen regi. Vår mötesplats Creactive är en öppen mötesarena som främjar utveckling, engagemang och möjligheter.
Med anledning av det nu aktuella läget med Coronaviruset covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. I samband med våra event och andra besök i Creactive uppmanar vi därför alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär bland annat att alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, bör stanna hemma från jobbet. Om du har symptom vill vi inte att du besöker Creactive eller våra aktiviteter.

Vi strävar efter att filma och livestreama så många av våra event som möjligt för att alla ska kunna ta del av innehållet i våra event.

På Creactive finns instruktioner för handtvätt uppsatt.

Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger. Våra rutiner och policys kan därför förändras över tid.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/